KONF-info_07

 

 

4. konferenca DAES:

“SLOVENSKO KMETIJSTVO IN PODEŽELJE V EVROPI,
KI SE ŠIRI IN SPREMINJA”
 8. - 9. november 2007, Moravske toplice

 

PREZENTACIJE NA KONFERENCI (pdf):

 

  Četrtek, 8. november 2007

  

 

P1: Srednjeročni pregled SKP - plenarna predavanja in razprava

 

Erjavec E., Juvančič L., Rednak M. in Volk T.: Pregled Skupne kmetijske politike in njena dolgoročna vizija

 

Chantreuil F. in Hanrahan K. s sod.: Napovedi za razvoj ključnih kmetijskih trgov v EU do leta 2015

 

P2: Kmetijstvo držav zahodnega Balkana in evropske integracije - kratke predstavitve držav in razprava

 

Bajramović, S. s sod.: Bosna in Hercegovina

 

Franić, R. in Kumrić, O.: Hrvaška

 

Dimitrievski D. in Kotevska A.: Makedonija

 

Bogdanov, N.: Srbija

 

Ivanova, N.: Bulgaria

 

Rednak M.: Izzivi kmetijstva zahodnega Balkana

 

S1A: Vloga kmetijstva v razvoju podeželja I

 

Hočevar V.: Večnamenska vloga kmetijstva v prostoru - pristop s pomočjo sistemskega orodja

 

Bedrač M. in Cunder T.: Vrednotenje elementov večnamenskosti kmetijstva v Sloveniji

 

Papler D. in Bojnec Š.: Kmetijstvo kot vir obnovljive energije

 

Knific K. in Bojnec Š.: Kmečka gospodinjstva tri leta po članstvu Slovenije v Evropski uniji

 

S1B: Novi izzivi podjetništva v agroživilstvu I

 

Nose M.: Vloga članov pri korporacijskem upravljanju zadrug

 

Avsec F.: Novejša zakonodaja o zadrugah, zlasti kmetijskih, na ozemlju nekdanje Jugoslavije

 

Udovč A. in Perpar A.: Dejavniki sprejemanja inovacij med kmeti

 

Pavlovič M. in Petak B.: Uporaba elektronskih medijev na turističnih kmetijah

 

  Petek, 9. november 2007

 

 

S2A: Vloga kmetijstva v razvoju podeželja II

 

Kerbler B.: Model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji

 

Cunder T. s sod.: Vrednotenje težavnostnih razmer v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo

 

Perpar A.: Načrtovanje v kmetijstvu kot del celovitega prostorskega načrtovanja - primer mestne občine Koper

 

S2B: Novi izzivi podjetništva v agroživilstvu II

 

Ogorevc K. in Kuhar A.: Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji

 

Alič V. in Augustinovič Ž.: Vpliv kmetijstva na izboljšanje prehranskih navad Slovencev

 

Vadnal, K.: Da bi na kmetiji še naprej delal, pa kdo drug - pa ne na isti kmetiji

 

S3A: Empirična orodja za sektorske analize I

 

Majkovič D. s sod.: Analiza učinkov izbranih ukrepov trgovinske politike s pomočjo tehnike gravitacijskega modeliranja

 

Golemanova A. in Kuhar A.: Input-Output Model for the South-East Region in Bulgaria

 

Hočevar V. s sod.: Ocena učinkov različnih politik na ekonomsko podobo regije - primer Gorenjske

 

S3B: Orodja  za sprejemanje poslovnih odločitev

 

Bojnec Š. s sod.: Razvojne možnosti trajnostnega razvoja turizma na podeželskih območjih v Istri

 

Žgajnar J. s sod.: Model za ocenjevanje prehranskih potreb prežvekovalcev in optimiranje krmnih obrokov

 

Moljk B.: Primerjava ocen stroškov pridelovanja travne silaže v balah in v koritastem silosu

 

S4A: Empirična orodja za sektorske analize II

 

Pintar M. in Erjavec E.: Modeliranje trga z vinom v Sloveniji

 

Kovač M. s sod.: Napovedovanje dodane vrednosti v dejavnosti kmetijstva

 

S4B: Konkurenčnost in politika kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov

 

Majkovič, D. in Kovač M.: Konkurenčnost slovenskih agroživilskih proizvodov v mednarodnem prostoru...

 

Tkalec G. s sod.: Koncepti ohranjanja konkurenčnosti za izdelke iz perutninskega mesa

 

Jerič D. s sod.: Zaščita izdelkov višje kakovosti kot možnost razvoja kmetijstva znotraj trga EU