KONF-info_07

 

 

4. konferenca DAES:

“SLOVENSKO KMETIJSTVO IN PODEŽELJE V EVROPI,
KI SE ŠIRI IN SPREMINJA”
 8. - 9. november 2007, Moravske toplice

SREDNJEROČNI PREGLED SKP

Erjavec E., Juvančič L., Rednak M. in Volk T.: Pregled Skupne kmetijske politike in njena dolgoročna vizija

Chantreuil F. in Hanrahan K. s sod.: Napovedi za razvoj ključnih kmetijskih trgov v EU do leta 2015

KMETIJSTVO DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA IN EVROPSKE INTEGRACIJE

Bajramović, S. s sod.: Bosna in Hercegovina

Franić, R. in Kumrić, O.: Hrvaška

Dimitrievski D. in Kotevska A.: Makedonija

Bogdanov, N.: Srbija

Ivanova, N.: Bulgaria

RECENZIRANI PRISPEVKI  (po abecednem redu)

Alič V. in Augustinovič Ž.: Vpliv kmetijstva na izboljšanje prehranskih navad Slovencev

Avsec F.: Novejša zakonodaja o zadrugah, zlasti kmetijskih, na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Bedrač M. in Cunder T.: Vrednotenje elementov večnamenskosti kmetijstva v Sloveniji

Bojnec Š. s sod.: Razvojne možnosti trajnostnega razvoja turizma na podeželskih območjih v Istri

Cunder T. s sod.: Vrednotenje težavnostnih razmer v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo

Golemanova A. in Kuhar A.: Input-Output Model for the South-East Region in Bulgaria

Hočevar V.: Večnamenska vloga kmetijstva v prostoru - pristop s pomočjo sistemskega orodja

Hočevar V. s sod.: Ocena učinkov različnih politik na ekonomsko podobo regije - primer Gorenjske

Jerič D. s sod.: Zaščita izdelkov višje kakovosti kot možnost razvoja kmetijstva znotraj trga EU

Kerbler B.: Model verjetnosti stanj in odločitev glede nasleditve na hribovskih kmetijah v Sloveniji

Knific K. in Bojnec Š.: Kmečka gospodinjstva tri leta po članstvu Slovenije v Evropski uniji

Kovač M. s sod.: Napovedovanje dodane vrednosti v dejavnosti kmetijstva

Majkovič D. s sod.: Analiza učinkov izbranih ukrepov trgovinske politike s pomočjo tehnike gravitacijskega modeliranja

Majkovič, D. in Kovač M.: Konkurenčnost slovenskih agroživilskih proizvodov v mednarodnem prostoru: pregled in aplikacija izbranega metodološkega pristopa

Moljk B.: Primerjava ocen stroškov pridelovanja travne silaže v balah in v koritastem silosu

Nose M.: Vloga članov pri korporacijskem upravljanju zadrug

Ogorevc K. in Kuhar A.: Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji

Papler D. in Bojnec Š.: Kmetijstvo kot vir obnovljive energije

Pavlovič M. in Petak B.: Uporaba elektronskih medijev na turističnih kmetijah

Perpar A. in Udovč A.: Načrtovanje v kmetijstvu kot del celovitega prostorskega načrtovanja - primer mestne občine Koper

Pintar M. in Erjavec E.: Modeliranje trga z vinom v Sloveniji

Tkalec G. s sod.: Koncepti ohranjanja konkurenčnosti za izdelke iz perutninskega mesa

Udovč A. in Perpar A.: Dejavniki sprejemanja inovacij med kmeti

Vadnal, K.: Da bi na kmetiji še naprej delal, pa kdo drug - pa ne na isti kmetiji

Žgajnar J. s sod.: Model za ocenjevanje prehranskih potreb prežvekovalcev in optimiranje krmnih obrokov